ระบบสำหรับความตึงของสักหลาดและตะแกรงรับประกันแรงของสายพานที่คงที่

ในการผลิตกระดาษ แรงของสายพานที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่สำคัญ แรงที่มากหรือน้อยเกินไปส่งผลต่อคุณภาพและปริมาณระบบควบคุมแรงสายพาน (แรงดึงของสักหลาดและตะแกรง) E+L รับประกันแรงสายพานที่คงที่ ระหว่างกระบวนการผลิต

ฟังก์ชัน
ระบบความตึงของคันโยกควบคุมและปรับแก้ไขแรงสายพานของตะแกรง เซนเซอรืที่ประกอบภายนอกจะตรวจจับการเพิ่มขึ้นของแรงสายพานอย่างต่อเนื่อง ตัวควบคุมแบบสายจุดดิจิตอลจะเปรียบเทียบค่าจริงกับค่าที่กำหนดที่ตั้งไว้อย่างถาวร และให้สัญญาณปรับแก้ไขไปยังแอคทูเอเตอร์ของความตึงของคันโยก ตะแกรงจะตึงขึ้นหรือคลายตัวจากความตึงของคันโยก
ขอบเขตการใช้งาน
สำหรับความตึงของตะแกรง ระบบความตึงของคันโยกจะถูกใช้งานในบริเวณของส่วนของตะแกรง
การประยุกต์ใช้งาน
สามารถประกอบระบบความตึงของคันโยกโดยไม่ขึ้นกับสถานที่ได้ ดุมปรับมีขนาด 1 ถึง 2 เปอร์เซ็นต์ของการเปลี่ยนแปลงความยาวของตะแกรง และความยาวที่จำเป็นสำหรับการเปลี่ยนตะแกรง เซนเซอร์แรงตะถูกติดตั้งอยู่ในทิศทางการเคลื่อนที่ของตะแกรงโดยให้ใกล้กับหลังลูกกลิ้งขึงมากที่สุด ตะแกรงสามารถขับเคลื่อนความตึงของคันโยกแบบ "อัตโนมัติ" ได้เพียงชุดเดียว สำหรับความตึงของตะแกรงที่เหมาะสมที่สุดให้กำหนดตำแหน่งความตึงของคันโยกอื่น ๆ แบบ "แมนนวล"

ระบบความถึงของคันโยก

เครื่องขยายการวัดและจอแสดงผลดิจิตอล

ตัวควบคุมแรงของสายพานเครื่องสั่งงาน

ฟังก์ชัน
ระบบความตึงของแกนหมุนควบคุมและปรับแก้ไขแรงสายพานของสักหลาดที่หมุนอยู่ เซนเซอร์แรงที่รวมอยู่ด้วยตรวจจับแรงสายพานที่คงที่และไม่มีการหน่วง ด้วยความช่วยเหลือของตัวควบคุมแบบสามจุดดิจิตอลทำให้มีการเปรียบเทียบค่าจริงกับค่าที่กำหนดที่ตั้งค่าอย่างถาวร และหากจำเป็นจะให้สัญญาณปรับแก้ไขไปยังแอคทูเอเตอร์ ด้วยความตึงของแกนหมุนทำให้สักหลาดคลายตัวหรือตึง
ขอบเขตการใช้งาน
ระบบความตึงของแกนหมุนจะถูกติดตั้งในส่วนกดของเครื่องผลิตกระดาษ
การประยุกต์ใช้งาน
สามารถประกอบระบบความตึงของแกนหมุนโดยไม่ขึ้นกับตำแหน่งได้ สำหรับลูกกลิ้งขึงจะมีความพยายามที่จะห่อแบบ 180° ระดับการปรับของความตึงของแกนหมุนควรอยู่ในครึ่งของมุมระหว่างทางเข้าและทางออก ในการห่อลูกกลิ้งขึงทั้งหมดที่ < 150° จำเป็นต้องมีการชดเชยมุมการห่อ

ฟังก์ชัน
ระบบความตึงของโซ่ควบคุมและปรับแก้ไขแรงสายพานของตะแกรงแห้งที่หมุน เซนเซอร์แรงที่รวมอยู่ด้วยตรวจจับแรงสายพานที่คงที่และไม่มีการหน่วง ตัวควบคุมแบบสามจุดแบบดิจิตอลเปรียบเทียบค่าจริงกับค่าที่กำหนดที่ตั้งค่าแบบถาวร และให้สัญญาณปรับแก้ไขไปยังแอคทูเอเตอร์หากจำเป็น ตะแกรงแห้งจะคลายตัวหรือตึงผ่านความตึงของโซ่
ขอบเขตการใช้งาน
ระบบสำหรับความตึงของโซ่จะถูกติดตั้งในส่วนแห่งของเครื่องผลิตกระดาษ
การประยุกต์ใช้งาน
สามารถประกอบระบบความตึงของโซ่โดยไม่ขึ้นกับสถานที่ได้ สำหรับลูกกลิ้งขึงจะมีความพยายามที่จะห่อแบบ 180° ระดับการปรับของความตึงของโซ่ควรเป็นครึ่งมุมระหว่างทางเข้าและทางออก หากการห่อโดยรวมของลูกกลิ้งขึง < 150° จำเป็นต้องมีการชดเชยมุมการห่อ