ระบบสำหรับการควบคุมการเคลื่อนที่ของสายพานสำหรับตำแหน่งสายพานที่ดีที่สุด

ตัวควบคุมการเคลื่อนที่ของสายพาน ลดขนาดความผิดพลาดให้ต่ำสุด เช่น ความสกปรก ภาระของสายพานต่าง ๆ ลูกกลิ้งที่วางเอียง และการเบี่ยงเบนของอุณหภูมิ รับประกัน ตำแหน่งสายพาน ที่คงที่ต่อไประหว่างกระบวนการผลิต สำหรับ ตัวควบคุมการเคลื่อนที่ของสายพาน มีระบบการควบคุมที่แตกต่างกันสองระบบสำหรับการใช้งาน ตัวควบคุมแบบคงที่ หรือตัวควบคุมแบบสามจุด

ฟังก์ชัน
ลูกกลิ้งที่เอียงต่อทิศทางการเคลื่อนที่ของสายพาน เป็นสาเหตุให้เกิดการเคลื่อนที่ทางด้านข้างของสายพาน หลักการที่ส่งผลนี้ถูกใช้โดยระบบลูกกลิ้งส่าย ELBANDER สำหรับการควบคุมการเคลื่อนที่ของสายพาน จุดหมุนของลูกกลิ้งส่ายจะเป็นหนึ่งในตำแหน่งรองรับ รอบจุดนี้ลูกกลิ้งปรับจะถูกจัดตำแหน่งเอียงโดยขึ้นกับการร้องขอการปรับแก้ไข
ขอบเขตการใช้งาน
ระบบลูกกลิ้งส่ายจะถูกใช้งานสำหรับการควบคุมการเคลื่อนที่ของสายพานในสายพานขนส่งเป็นพิเศษ
การประยุกต์ใช้งาน
ในสายพานขนส่งจะประกอบลูกกลิ้งส่ายในทรัมด้านล่างก่อนลูกกลิ้งหัว อุปกรณ์ปรับจะถูกจัดด้วยมุมที่น้อยกว่า 15° จากมุมการเคลื่อนที่ของสายพาน การเคลื่อนที่ปรับต้องอยู่ในครึ่งมุมระหว่างความยาวนำเข้าและส่งออก ความยาวนำเข้าควรมีค่าอย่างน้อยเท่ากับความกว้างของราง ความยาวส่งออกควรสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ลูกกลิ้งปรับควรหุ้มระหว่าง 40° และ 60° สำหรับความเร็วในการผลิต > 1000 ม./นาที ให้ลดการหุ้มที่ 10° − 20° การตรวจจับตำแหน่งทำโดยเซนเซอร์ขอบก่อนลูกกลิ้งปรับ เพื่อกำจัดการรบกวนของลูกกลิ้งขึงบนระบบสำหรับการควบคุมการเคลื่อนที่ของสายพาน ต้องปรับให้ขนานกับแกน

ฟังก์ชัน
ลูกกลิ้งนำรางที่วางเอียงต่อทิศทางการเคลื่อนที่ของสายพานทำให้เกิดการเคลื่อนที่ไปทางด้านข้างของสายพาน หลักการที่ส่งผลนี้ถูกใช้โดยระบบลูกกลิ้งส่าย ELBANDER สำหรับการควบคุมการเคลื่อนที่ของสายพาน จุดหมุนของลูกกลิ้งส่ายจะเป็นหนึ่งในตำแหน่งรองรับ รอบจุดนี้ลูกกลิ้งปรับจะถูกจัดตำแหน่งเอียงโดยขึ้นกับการร้องขอการปรับแก้ไข
ขอบเขตการใช้งาน
ระบบลูกกลิ้งส่ายมีการใช้งานเป็นพิเศษสำหรับการควบคุมการเคลื่อนที่ของสายพานสำหรับสายพานขนส่ง
การประยุกต์ใช้งาน
ในการควบคุมการเคลื่อนที่ของสายพานของสายพานขนส่งจะติดตั้งลูกกลิ้งส่ายในทรัมก่อนลูกกลิ้งหัว อุปกรณ์ปรับจะถูกจัดให้ขนานกับทิศทางการเคลื่อนที่ของราง โดยที่การเคลื่อนที่ปรับต้องอยู่ในครึ่งมุมระหว่างความยาวนำเข้าและส่งออก สิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือความยาวนำเข้าควรเท่ากับความกว้างของสายพานเป็นอย่างน้อย และความยาวส่งออกควรสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ลูกกลิ้งปรับควรหุ้มระหว่าง 40° และ 60° หากความเร็วในการผลิต > 1000 ม./นาที ให้ลดการห่ออยู่ที่ 10° − 20° ด้วยความช่วยเหลือของเซนเซอร์ขอบที่ติดตั้งหลังลูกกลิ้งปรับ จะมีการตรวจสอบตำแหน่งอย่างแม่นยำ ต้องปรับลูกกลิ้งขึงให้ขนานกับแกนเท่านั้น เพื่อกำจัดการรบกวนที่อาจมีต่อระบบสำหรับการควบคุมการเคลื่อนที่ของสายพาน