ฟังก์ชัน
เซนเซอร์หนึ่งหรือหลายชุดวัดความหนาของผลิตภัณฑ์หนึ่งตำแหน่งหรือหลายตำแหน่ง โดยมีความเป็นไปได้ในการใช้งานที่หลากหลาย: คงที่หรือจุดวัดที่เคลื่อนที่ได้แบบแมนนวล/อัตโนมัติ การวัดความแตกต่างหรือเทียบกับลูกกลิ้งวัด
ขอบเขตการใช้งาน
จะใช้งานระบบวัดความหนาส่วนใหญ่ในไลน์เครื่องรีดหรือเครื่องรีดหัวลูกกลิ้ง และหลังจากการรีดเพื่อควบคุมความหนาและการควบคุมช่องว่างของเครื่องรีด
การประยุกต์ใช้งาน
สามารถติดตั้งระบบวัดความหนาในเกือบทุกตำแหน่งในไลน์หัวลูกกลิ้ง ไลน์เครื่องรีด และไลน์อัดขึ้นรูป