ระบบสำหรับการตรวจสอบเพื่อการควบคุมคุณภาพความกว้างของรางทั้งหมด

ข้อผิดพลาดที่ไม่ทราบสาเหตในการผลิตรางเป็นสาเหตให้เกิดต้นทุนที่สูงและการสูญเสียของวัสดุ ระบบการตรวจสอบ รับประกัน การควบคุมคุณภาพ 100 เปอร์เซ็นต์ที่เกี่ยวกับความกว้างทั้งหมดของราง รวมทั้งการตรวจพบความผิดปกติที่ซับซ้อน และยากต่อการตรวจพบ

ระบบควบคุมสำหรับการตรวจสอบจาก Erhardt+Leimer ตรวจพบแม้แต่ความผิดปกติขนาดเล็กที่ยากต่อการแยกแยะและจัดหมวดหมู่ความผิดปกตินี้ โดยขึ้นกับแต่ละงาน การทำเช่นนี้ทำให้สามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รางสามารถทำความเร็วได้สูงขึ้น และการผลิตสามารถดำเนินด้วยประสิทธิภาพที่สูงขึ้น

ระบบสำหรับการตรวจสอบ